تماس سریع

 

شماره های دفتر مرکزی :

22877107 - 22871372

فکـــــس : 22877099

پست الکترونیک : info@aech.com

 

جستجو

آنالیز ضد یخ موتوری (خالص)

 

ضد یخ موتوری (خالص)

روش مرجع

حدود قابل قبول

نتایج آزمایش

شرح آزمایش

مطابق با استاندارد

338

بدون بو شفاف

قابل قبول

وضعیت ظاهری

الف - بو

ب - اختلاط با آب

مطابق با استاندارد

197

1/110-1/145

1/126

چگالی در 5/15 درجه سلسیوس

مطابق با استاندارد

1448

-10ºC

-12ºC

نقطه انجماد محلول 25% ضد یخ در آب مقطر

مطابق با استاندارد

1448

-14ºC

-17ºC

نقطه انجماد محلول 25 درصد

ضد یخ  در آب مقطر

مطابق با استاندارد

1448

-34ºC

-38ºC

نقطه انجماد محلول 50 درصد

ضد یخ  در آب مقطر

مطابق با استاندارد

1213

163ºC

165ºC

نقطه جوش در 760 میلیمتر

  جیوه ضد یخ خالص

 

مطابق با استاندارد

1213

107.8ºC

108ºC

نقطه جوش در 760 میلیمتر

جیوه ضد یخ  با آب مقطر

 

مطابق با استاندارد

1212

7.5-11

8.9

محلول PH  50% ضد یخ با

آب مقطر

مطابق با استاندارد

1449

گزارش شود

14.5

قلیایی ذخیره - حداقل میلیمتر

مطابق با استاندارد

154

5

3.5

مقدار آب - حداکثر درصد وزنی

مطابق با استاندارد

338

مطابقت داشته

باشد

مطابقت دارد

بسته بندی و نشانه گذاری