تماس سریع

 

شماره های دفتر مرکزی :

22877107 - 22871372

فکـــــس : 22877099

پست الکترونیک : info@aech.com

 

جستجو

آنالیز ضد یخ دیزلی

  

ضد یخ گازوئیل ارم

 ضد یخ گازوئیل ارم ، ماده ای افزودنی ، برای سوخت خودروهای دیزلی سبک و سنگین و مخازن گازوئیل برای محافظت از یخ بستن گازوئیل و انسداد فیلتر به کار میرود .

میزان افزایش ضد یخ گازوئیل ارم به گازوئیل برای هر 200 لیتر به مقدار یک لیتر است .